+420 720 115 467 info@akcnisvitidla.cz

Všeobecné obchodní podmínky

Pro e-shop AULIX platí následující obchodní podmínky:

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi obchodní společností AULIX lighting spol. s r.o., se sídlem Náměstí Na Sádkách 705, Dolní Břežany, PSČ:252 41, IČO: 28984790, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 157862, a kupujícím. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Pokud se bydliště nebo sídlo kupujícího nachází mimo Českou republiku, nebo pokud smluvní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, řídí se vztah mezi kupujícím a prodávajícím českým právem. Pokud je kupující spotřebitelem a právní řád státu jeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je mu v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

Prodávající, obchodní společnost AULIX lighting spol. s r.o., se sídlem Náměstí Na Sádkách 705, Dolní Břežany, PSČ:252 41, IČO: 28984790, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti ve smyslu ustanovení § 420 a násl. občanského zákoníku.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel (dále jen „spotřebitel“) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel (dále jen „podnikatel“). Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako spotřebitelé ve smyslu ustanovení § 1810 a násl. občanského zákoníku, a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace, kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti, kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti spotřebitele a práva a povinnosti podnikatele. Pokud tyto podmínky upravují některá práva společně a shodně pro spotřebitele i podnikatele, jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako „kupující“.

Kupující odesláním závazné objednávky stvrzuje souhlas s obchodními podmínkami ve znění v okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to potřebné s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající potřebné informace v písemném srozumitelném návodu přiloženém k výrobku. Nabízené zboží odpovídá popisu uvedenému u nabízeného zboží. Kupující má možnost nahlédnout do svých odeslaných objednávek ve svém profilu v internetovém obchodě, kde také může opravovat a měnit údaje zadané při registraci.

Kupující provedením objednávky a dále též potvrzením v internetovém obchodu bere na vědomí využití osobních údajů v rámci obchodní činnosti obchodní společnosti AULIX lighting spol. s r.o. na dobu neurčitou. Získání osobních údajů je nevyhnutelné k uzavření smlouvy. V případě, že osobní údaje (jméno, příjmení, adresa dodání atd.) kupující neposkytne, nelze smlouvu uzavřít.

Internetový obchod je provozován ve více jazycích. Změna jazyka se provádí kliknutím na zvolenou vlaječku v pravém sloupci. V případě, že vlajky nejsou zobrazeny, je přístupná pouze verze v českém jazyce.

2. Cena zboží, vyobrazení

Cenu prodávaného zboží stanoví prodávající, ceny jsou dostupné v internetovém obchodě prodávajícího u každého výrobku. Kupní cena zahrnuje i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů bude kupujícímu vždy sdělena ještě před závazným odesláním objednávky.

V případě, že na straně prodávajícího došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, prodávající není povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.

Pokud cena uvedená u zboží v internetovém obchodu nebo v průběhu objednávání již není aktuální, prodávající neprodleně kupujícího na tuto skutečnost upozorní. Pokud dosud nedošlo k přijetí objednávky kupujícího, prodávající není povinen smlouvu uzavřít.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím ze strany prodávajícího.

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá představě kupujícího, má kupující v případě, že je spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, jak je uvedeno níže v těchto obchodních podmínkách.

3. Objednání zboží a kupní smlouva

Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu může kupující prostřednictvím internetového obchodu vyplněním objednávkového formuláře. Prezentace zboží v internetovém obchodu je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky ze strany prodávajícího.

Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je závazná. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, doručovací adresa, fakturační údaje atd.)

Prodávající doporučuje kupujícímu před odesláním objednávky zkontrolovat zadané údaje, po stisknutí tlačítka „potvrdit objednávku“ bude již objednávka závazná. Údaje uvedené v závazné objednávce považuje prodávající za správné a úplné. O jejich změně je kupující povinen prodávajícího bezodkladně informovat telefonicky či e-mailem.

Kupní smlouva je uzavřena dle těchto smluvních obchodních podmínek okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení objednávky od prodávajícího. Pokud by k potvrzení objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy kupující uhradí celou kupní cenu nebo převezme objednané zboží (podle toho, co nastane dříve).

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z internetového obchodu.

Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím. V případě úplného zrušení objednávky, kterou již prodávající potvrdil, kupujícím, může prodávající po podnikateli požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 50% z ceny zboží. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody.

Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou svéprávné. Nezletilí, kteří nenabyli plné svéprávnosti, mohou uzavírat kupní smlouvu, tedy právně jednat, pouze co do povahy přiměřené rozumové a volní vyspělosti nezletilých tohoto věku. Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle ustanovení § 2920 a násl. občanského zákoníku.

Právnická osoba může objednat zboží prostřednictvím osoby, která zastupuje právnickou osobu v souladu s platnou právní úpravou, kdy své oprávnění zastupovat právnickou osobu je povinna dotyčná jednající osoba doložit příslušným způsobem. V případě překročení zástupčího oprávnění je kupující právnická osoba zavázána z tohoto právního jednání ve smyslu a rozsahu dle ustanovení § 431 občanského zákoníku. Objednávka, jakož i veškeré listiny související s právními jednáními mezi prodávajícím a podnikatelem musí obsahovat náležitosti kladené na obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 435 občanského zákoníku.

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, objednávka kupujícího a její přijetí ze strany prodávajícího. Celá smlouva bude kupujícímu zaslána e-mailem nebo na jeho žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou může prodávající kupujícího požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se strany smlouvy výslovně dohodnou na jiném jazyce.

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) prodávající archivuje v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání ji kupujícímu prodávající zašle.

4. Nemožnost plnění, změna ceny a jeho následky

Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku, která dosud nebyla přijata, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou prodávající od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době odeslání objednávky. Prodávající je povinen na tuto skutečnost kupujícího neprodleně upozornit a může se pokusit o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je prodávající oprávněn smlouvu neuzavřít.

5. Dodací lhůty

U zboží, které má prodávající k dispozici na skladě, je toto k dodání do dvou až deseti pracovních dní po potvrzení objednávky prodávajícím, případně je jiný termín dodání uveden u nabízeného zboží jak na internetových stránkách prodávajícího, či případné jiné nabídce, případně je termín dodání stanoven na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud není ve smyslu předchozí věty či smluvními stranami stanoven termín dodání zboží, platí v tomto případě všeobecné dodací lhůty prodávajícího. Před dodáním zboží bude kupující vždy kontaktován prodávajícím a bude mu sdělen konkrétní termín dodání zboží dle podmínek výše uvedených. Pokud kupující nemá zájem na sděleném termínu dodání zboží, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den. V případě, že nebude nový termín dodání do 10 dnů od jeho sdělení ze strany kupujícího výslovně akceptován, může prodávající od smlouvy odstoupit bez sankcí pro obě strany. Okamžikem doručení oznámení prodávajícího o nezájmu o dodání zboží v uvedeném termínu se ruší objednávka od počátku, bez jakýchkoliv sankcí či jiných závazků pro prodávajícího i kupujícího.

6. Místo dodání, ceny poštovného, balného a dopravy

Způsoby dodání zboží jsou uvedené v internetovém obchodu . Způsob dodání zboží záleží na volbě kupujícího, kdy kupující uvede způsob dodání zboží v objednávce.

Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného dopravce. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny v internetovém obchodu.

V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží kupující bezdůvodně nepřevezme, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 10,- Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč.

Dále má prodávající v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

7. Platební podmínky

Kupní cenu za dodávané zboží je možno, dle volby kupujícího, zaplatit platební kartou on-line přes platební terminál České spořitelny a.s. nebo bezhotovostním převodem předem na základě zálohové (proforma) faktury, kterou vystaví prodávající kupujícímu na základě žádosti kupujícího v objednávce, nebo v hotovosti (či platební kartou) při osobním odběru zboží nebo formou dobírky (platba v hotovosti řidiči přepravní služby). U objednávek v celkové hodnotě nad 20.000 Kč vč. DPH bude vystavena zálohová faktura na 50 % částky, zboží bude dodáno až po její úhradě. Děkujeme za pochopení.

8. Odstoupení od smlouvy

Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dodání zboží se stane nemožným, dále v případě, že prodávající po potvrzení objednávky zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici, začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě. O tomto odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci, která mu nepřiměřeným způsobem ztíží, či dokonce znemožní řádné plnění, kdy vyšší mocí je zejména válka, živelné pohromy, vnitřní nepokoje, poruchy provozu, nedostatek dělníků, energie nebo surovin, stávka, propouštění nebo dopravní poruchy. Události tohoto druhu osvobozují kupujícího a prodávajícího po dobu jejich trvání od dodací povinnosti a opravňující prodávajícího, podle jeho volby, po opětovném nastolení normálních poměrů, smluvené množství dodat později nebo s ohledem na ještě nedodané zboží od smlouvy odstoupit. Trvá-li událost vyšší moci déle než 4 týdny, potom je i kupující oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud ještě nebyla uskutečněna dodávka.

9. Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má spotřebitel (toto právo se nevztahuje na podnikatele ve smyslu ustanovení občanského zákoníku) právo do 14 dnů ode dne převzetí zboží od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla prodávajícího či na elektronickou adresu: obchod@aulix.cz. V případě odstoupení od kupní smlouvy musí zákazník ve smyslu ustanovení § 1831 občanského zákoníku zaslat nebo předat zboží prodávajícímu, a to nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení. Zboží musí být nepoužité, nepoškozené, vhodné pro další prodej. Balení musí obsahovat veškeré původní příslušenství.

Vedle výše zmíněného zákonného nároku na odstoupení od smlouvy prodávající dobrovolně poskytuje záruku vrácení zboží po dobu 30 dnů od převzetí zboží. Smlouvu kupující může zrušit i po uplynutí 14denní lhůty pro odstoupení tím, že zboží zašle zpět prodávajícímu do 30 dnů od převzetí (lhůta začíná dnem následujícím po doručení zboží), pokud je zboží v původním obalu, je úplné, není použité nebo poškozené a pokud se nejedná o zboží upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Byl-li spotřebiteli společně se zbožím poskytnut s jeho souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek je spotřebitel povinen zaslat prodávajícímu zpět společně s vraceným zbožím.

K vrácenému zboží prodávající doporučuje přiložit kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad prokazující koupi zboží a písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na Formulář pro vrácení zboží nebo jinak). Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení odstoupení spotřebitele od smlouvy dle zákonných podmínek.

Před vrácením zboží nás, prosím, kontaktujte e-mailem nebo telefonicky, abychom Vaši zásilku očekávali. Zboží doručte na adresu: AULIX lighting s.r.o., U Náměstí 710, Dolní Břežany 252 41. Při zasílání zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost. Vrácené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude přijato.

Veškeré přijaté peněžní prostředky budou spotřebiteli vráceny do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit spotřebiteli peníze dříve, než bude prodávajícímu vráceno zboží nebo bude prokázáno, že spotřebitel zboží prodávajícímu odeslal.

Vedle kupní ceny má spotřebitel i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k němu. Jestliže však spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, budou spotřebiteli vráceny náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Peníze budou vráceny na účet zákazníka uvedený v zaslaném Formuláři pro vrácení zboží. Nebude-li ve Formuláři uveden žádný účet, mohou být peníze vráceny stejným způsobem, kterým byly přijaty, nebo na účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte).

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na adresu prodávajícího hradí spotřebitel, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

10. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Tyto spory lze řešit také mimosoudní cestou. Pokud se domníváte, že jsme Vás poškodili nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši e-mailovou adresu: marketing@aulix.cz. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo na základě zákona č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem je Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html. U České obchodní inspekce má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online ZDE. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na e-mailovou adresu adr@mpo.cz. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

11. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

12. Oprávnění k výkonu činnosti prodávajícího a kontrola této činnosti

K prodeji zboží je prodávající oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

13. Vyřizování stížností

Případné stížnosti vyřizuje prodávající prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se může kupující obrátit na subjekty uvedené v článku 12. Ve vztahu k zákazníkům není prodávající vázán žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržuje.

14. EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Děkujeme za projevenou důvěru.