+420 720 115 467 info@akcnisvitidla.cz

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“).

2. Vady zboží

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

 • je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
 • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
 • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
 • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným či neodborným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího,
 • vada vznikla při přepravě výrobku.

Kupující při převzetí zásilky zkontroluje její stav a v případě zjištění nedostatků bez zbytečného odkladu informuje prodejce e-mailem: info@aulix.cz . Odmítne-li kupující převzít neúplnou nebo poškozenou zásilku, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

3. Práva z vady zboží Práva kupujícího z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117 a je-li spotřebitelem, také § 2165 až 2174.

 1. Kupující je spotřebitel nebo podnikatel:

V případě, že vada zboží existovala nebo se má za to, že existovala již při převzetí zboží, náležejí kupujícímu níže uvedená práva z vadného plnění.

Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí kupujícímu tato práva z vadného plnění:

 1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 2. odstranění vady opravou věci;
 3. přiměřená sleva z kupní ceny; nebo
 4. odstoupení od smlouvy.

V případě podstatného porušení smlouvy kupující při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady informuje prodávajícího o tom, jaké právo z vadného plnění si zvolil. Pokud tak neučiní, budou mu náležet pouze ta práva, která by mu náležela při nepodstatném porušení smlouvy. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s prodávajícím.

Pokud v přiměřené lhůtě vadu zboží prodávající neodstraní, může kupující požadovat namísto odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, může požadovat:

 1. odstranění vady; nebo
 2. přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě, že vadu zboží prodávající neodstraní včas nebo odstranění vady odmítne, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s prodávajícím.

Dokud neuplatní kupující své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je prodávající oprávněn dodat mu chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).

Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že kupující nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí v případě, že:

 1. došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 2. použil věc ještě před objevením vady;
 3. nezpůsobil nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
 4. věc prodal ještě před objevením vady, spotřeboval ji, anebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl kupující z použití věci prospěch.
 1. Pouze je-li kupující spotřebitel:

Pokud se vada spotřebního zboží vyskytne v záruční době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží (u použitého zboží dvanáct měsíců od převzetí zboží), náležejí kupujícímu níže uvedená práva z vadného plnění:

 1. právo na výměnu zboží v případě, že:
  • zboží během záruční doby pozbyde některou z vlastností uvedených v článku 2 reklamačního řádu a není to vzhledem k povaze vady nepřiměřené;
  • je vada neodstranitelná;
  • zboží není možné řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě;
  • nebo se na zboží vyskytne větší počet vad.

Výměnu zboží není možné požadovat v případě, že by výměna zboží byla neúměrná povaze vyskytnuté vady. V takovém případě má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na výměnu zboží kupujícímu nenáleží ani v případech, kdy je vadná pouze část (součástka) zboží.

Požadovat výměnu zboží nelze u zboží použitého nebo prodávaného za nižší cenu. Namísto toho lze požadovat přiměřenou slevu.

 1. právo na výměnu vadné součásti zboží v případě, že:
  • je vadná pouze součást (součástka) zboží;
  • je vada neodstranitelná;
  • zboží není možné řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě;
  • nebo se na zboží vyskytne větší počet vad.
 1. právo na přiměřenou slevu z kupní ceny v případě, že:
  • kupující nezvolí právo na odstoupení od smlouvy, výměny vadného zboží nebo součásti zboží nebo opravu zboží;
  • prodávající není schopen zboží nebo jeho součást vyměnit, anebo opravit (například zboží se již nevyrábí);
  • prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo v případech, kdy by kupujícímu zjednání nápravy působilo značné obtíže; nebo
  • věc má vadu, z níž je prodávající zavázán, a jde o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou.
 1. právo na odstoupení od smlouvy v případě, že:
  • je vada neodstranitelná;
  • zboží není možné řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě;
  • se na zboží vyskytne větší počet vad;
  • prodávající není schopen zboží vyměnit, anebo opravit (například zboží se již nevyrábí); nebo
  • není možné vyměnit vadné zboží nebo součást zboží za bezvadné.

4. Lhůty

Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u nepoužitého spotřebního zboží v záruční době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. U použitého zboží je záruční doba dvanáct měsíců od převzetí zboží.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. V případě, že kupujícímu bude zboží vyměněno či opraveno, na nové zboží, resp. vyměněné součástky a náhradní díly neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě.

Záruka se nevztahuje na světelné zdroje.

5. Postup při reklamaci

 • Kupující vytiskne a vyplní Reklamační protokol.
 • Kupující osobně či přepravní službou dopraví reklamované zboží spolu s kopií faktury a Reklamačním listem na adresu: AULIX lighting, Náměstí Na Sádkách 705, 251 41 Dolní Břežany.
 • Při zasílání poštou zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost. Zboží neposílejte na dobírku.

Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Náklady na odeslání zboží hradí zákazník. V souladu s občanským zákoníkem má zákazník právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Právo na úhradu těchto nákladů je třeba uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu. Pokud bude reklamace odmítnuta, zboží Vám na Vaše náklady (max. 250 Kč) zašleme zpět, nevyzvednete-li si jej sami.

Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů a začíná běžet dnem převzetí zásilky s reklamovaným zbožím naším pracovníkem z rukou kupujícího nebo dopravce.

6. Vyřízení reklamace

Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu u prodávajícího.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

7. Ostatní

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout kupujícímu písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo prodávajícího.